STRONA GłóWNA
 
Regulamin świadczenia Usługi
prezentacji oferty Państwa firmy w
Portalu Turystycznym www.infotour24.pl


I.    Definicje

1. Regulamin świadczenia Usługi - niniejszy regulamin opisujący zasady świadczenia Usługi, rozliczenia z Klientem, postępowanie reklamacyjne, ograniczenia odpowiedzialności właściciela Portalu oraz postanowienia ogólne.
2. Klient - każda osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna korzystająca z usług świadczonych przez firmę „Zaprint”.
3. Opłata - opłata za świadczone usługi płacona według aktualnej taryfy opłat – cennika przewidzianego dla danego rodzaju usługi.
4. „Zaprint” - podmiot świadczący Usługi zgodne z aktualna oferta Usług. Firma „Zaprint”, właściciel Portalu Turystycznego www.infotour24.pl, działająca, jako podmiot gospodarczy na podstawie zgłoszenia o działalności gospodarczej, zarejestrowana w Ewidencji Gospodarczej Urzędu Miasta w Olsztynie, pod nr 48882, będąca płatnikiem podatku VAT.
5. Usługa - każda usługa świadczona przez „Zaprint” zgodnie z aktualną ofertą usług.
6. Abonament - opłacone prawo do korzystania z określonego w umowie rodzaju usługi w określonym w umowie okresie czasu.
7. Podstrona promocyjna - strona www, będąca integralną częścią Portalu Turystycznego, dostępna dla wszystkich internautów bez potrzeby logowania się, na której umieszczone są informacje dotyczące prezentowanej Firmy, jej położenia, zakresu oferowanych Usług i cennika. Definicja ta dotyczy prezentowania „Obiektów Noclegowych”, „Imprez Kulturalnych” i „Organizatorów Kursów/Szkoleń” związanych z szeroko pojętą turystyką i rekreacją.

II.    Przedmiot umowy

1. Usługodawca zobowiązuje się zapewnić prezentację Podstrony Promocyjnej, na stronach Portalu Turystycznego dostępnego w sieci internet pod adresami:
http://www.infotour24.pl, http://www.vacek-plecak.pl, http://www.vacekplecak.pl,
http://www.infotour24.com.pl, http://www.vacek-plecak.com.pl, http://www.vacekplecak.com.pl,
http://www.infotour24.com, http://www.vacek-plecak.com, http://www.vacekplecak.com,
http://www.infotour24.eu, http://www.vacek-plecak.eu, http://www.vacekplecak.eu.

III.    Rozliczenia

1. Firma „Zaprint” zastrzega, że ceny usług mogą ulec zmianie. W takim wypadku firma „Zaprint” przedstawi nowy cennik Usług dostępny na stronach Portalu Turystycznego www.infotour24. Ceny usług są niezmienne przez cały czas trwania wykupionego abonamentu. Nowe ceny Usług mogą być wprowadzone w kolejnym okresie rozliczeniowym lub dla nowych Klientów.
2. Po zakończeniu okresu wykupionego abonamentu na świadczenie Usługi, Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na taki sam okres jak umowa ją poprzedzająca i na tych samych warunkach, o ile Klient najpóźniej na 30 dni przed końcem obowiązującej umowy nie poinformuje o rezygnacji z Usług firmy „Zaprint” pisemnie (listem poleconym lub pocztą elektroniczną) pod rygorem nieważności. Jednocześnie firma „Zaprint” zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Usługi. W przypadku zmiany cennika Usług dla abonamentu przedłużanego automatycznie, firma „Zaprint” prześle pocztą elektroniczną do Klienta nowy cennik Usług. W takim przypadku Abonament nie będzie przedłużony automatycznie, ale dopiero po zaakceptowaniu nowego cennika przez Klienta. W przypadku braku akceptacji Klienta na nową cenę za Usługę, Abonament nie będzie przedłużony.
3. Wszelkie zmiany polegające na zmniejszeniu zakresu Usług będą skuteczne od początku następnego okresu rozliczeniowego.
4. Klient zobowiązuje się do uregulowania zobowiązań wobec firmy „Zaprint” płacąc w ciągu 7 dni roboczych od daty przesłania drogą elektroniczną wypełnionej ankiety, przelewem na konto bankowe: 90 1140 2004 0000 3202 5566 7171. Za każdy dzień zwłoki Klient zobowiązuje się zapłacić odsetki w wysokości ustawowej, których naliczanie rozpoczyna się pierwszego dnia po przekroczeniu terminu płatności. Przesłanie drogą elektroniczną wypełnionej ankiety, jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia i akceptacją warunków Regulaminu.
5. W przypadku przekroczenia terminu zapłaty należności za Usługę, o co najmniej 14 dni firma „Zaprint” zastrzega sobie prawo do zawieszenia wykonywania Usługi.
6. W przypadku przekroczenia terminu płatności ponad 30 dni, po wcześniejszym wezwaniu w formie pisemnej, firma „Zaprint” ma prawo dochodzić roszczeń.
7. Nie korzystanie lub rezygnacja z całości lub części Usług wybranych przez Klienta nie uprawnia do żądania zwrotu całości lub części kwot wpłaconych zgodnie z Regulaminem i cennikiem Usług.
8. Klient upoważnia firmę „Zaprint” do zaksięgowania faktury VAT z tytułu opłaty za Usługę bez podpisu Klienta, (oryginał zostanie dostarczony do Klienta „Pocztą Polską”).
9. Firma „Zaprint” ma prawo odmówić wykonania lub przedłużenia Usługi bez podania przyczyny.
10. Opłaty płatne są z góry za okres rozliczeniowy. Okres rozliczeniowy wynosi 12, 18 lub 24 miesiące od daty wystawienia faktury VAT.

IV.    Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Klienta w formie pisemnej drogą elektroniczną lub listem poleconym. Reklamacje mogą dotyczyć w szczególności:
- nie wykonania lub nienależytego wykonania Usługi;
- wadliwego rozliczenia Usługi;
- wadliwego wystawienia faktury sprzedaży.
2. Reklamacje mogą być wnoszone w terminie do 60 dni, licząc od dnia następnego po zaistnieniu zdarzenia stanowiącego przyczynę reklamacji. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta, numer faktury, opis przedmiotu reklamacji oraz okoliczności ją uzasadniające (wysokość kwestionowanej opłaty, określenie niewykonanej lub nienależycie wykonanej Usługi wraz z podaniem okresu, w którym uchybienie miało miejsce, błąd w fakturze sprzedaży), podpis Klienta lub osoby uprawnionej do reprezentowania Klienta, inne posiadane dokumenty i informacje uzasadniające reklamację. Niezależnie od złożenia reklamacji, kwota objęta reklamacją jest wymagalna i płatna w terminie określonym na fakturze. W przypadku uwzględnienia reklamacji, kwestionowana kwota zaliczana jest na poczet przyszłych należności, chyba, że Klient zażąda na piśmie zwrotu w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy Klienta.

V.    Ograniczenia odpowiedzialności

1. Firma „Zaprint”, Właściciel Internetowego Portalu Turystycznego nie ponosi odpowiedzialności za:
- treści zamieszczone na Podstronie Promocyjnej udostępniane przez Klienta;
- naruszenie praw autorskich bądź innych praw Klienta przez osoby trzecie;
- nieuprawniony użytek materiałów udostępnianych przez Klienta na Podstronie Promocyjnej przez inne osoby lub ich publikację w jakiejkolwiek postaci;
- naruszenie przez Klienta praw autorskich oraz innych praw osób trzecich;
- wszelkie szkody majątkowe poniesione przez Klienta, powstałe na skutek prezentacji informacji na Podstronie Promocyjnej i administrowania Podstroną Promocyjną poprzez Panel Administracyjny w Portalu, a niebędące działaniem z premedytacją na szkodę Klienta przez właściciela Portalu;
- nieuprawnioną zmianę treści prezentowanych na Podstronie Promocyjnej, przez osoby trzecie przy użyciu hasła Klienta lub włamania się do systemu (złamania hasła zabezpieczającego).
2. Firma „Zaprint” odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi będące następstwem winy umyślnej i rażącego niedbalstwa chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które firma „Zaprint” odpowiedzialności nie ponosi.
3. Firma „Zaprint” nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody poniesione przez Klienta w wyniku utraty danych, brakiem do nich dostępu, braku lub nieprawidłowej transmisji danych, opóźnieniami lub przerwami w świadczeniu Usług, zwłaszcza na skutek okoliczności, takich jak:
- przyczyny o charakterze siły wyższej;
- awaria lub zajętość łączy telekomunikacyjnych/internetowych;
- okoliczności powstałe z winy Klienta np. na skutek awarii sprzętu lub uszkodzenia oprogramowania Klienta;
- okoliczności powstałe w wyniku nie przestrzegania postanowień Regulaminu;
- okoliczności powstałe w wyniku nie przestrzegania przepisów prawa;
- zakłóceń w działaniu serwera z winy osób trzecich;
- podania błędnych lub niepełnych danych przez Klienta;
- czynności związanych z obsługą i konserwacją systemu;
- kataklizmów oraz innych przyczyn niezależnych od firmy „Zaprint”.
4. Firma „Zaprint” nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie urządzeń przed zdalnym, nieuprawnionym dostępem do urządzeń oraz za jakiekolwiek szkody z tego wynikające oraz za skutki dostępu do danych Klienta przez osoby nieupoważnione na skutek ujawnienia lub „złamania” hasła identyfikującego Klienta.
5. Całkowita odpowiedzialność firmy „Zaprint” wobec Klienta ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć kwoty otrzymanej przez firmę „Zaprint” z tytułu świadczenia Usług na rzecz tego Klienta za jeden okres rozliczeniowy.
6. Firma „Zaprint” nie ponosi odpowiedzialności za gromadzone i przekazywane przez Klienta treści oraz dane na Podstronie Promocyjnej w Portalu Turystycznym i nie wykonuje kontroli działań Klienta w jakimkolwiek zakresie. Na firmie „Zaprint” nie spoczywa odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek naruszeń, których dopuści się Klient w trakcie korzystania z Usługi.
7. Właściciel Portalu www.infotour24.pl dołoży starań, aby możliwie szybko eliminować wszelkie treści naruszające prawo lub dobre obyczaje.

VI.    Zasady ogólne

1. Użytkownik zobowiązuje się do:
a) przestrzegania Regulaminu;
b) przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów prawa;
c) poszanowania praw innych Użytkowników Portalu;
d) nie używania na stronach Portalu Turystycznego wyrazów powszechnie uznawanych za niecenzuralne;
e) pisania według zasad poprawnej polszczyzny;
g) ponoszenia odpowiedzialności za treść i formę informacji znajdujących na Podstronie Promocyjnej
2. Klientowi niedozwolone jest:
a) używanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność;
b) zamieszczanie informacji/plików/zdjęć sprzecznych z niniejszym Regulaminem, prawem autorskim oraz innymi prawami obowiązującymi w Polsce;
c) umieszczanie wszelkich treści nawołujących do przemocy, nienawiści lub nietolerancji (w szczególności religijnej, rasowej i politycznej);
d) umieszczanie materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie;
e) łamanie ogólnie przyjętych zasad netykiety (szczególnie niedozwolone jest: umieszczanie na stronie jakichkolwiek urządzeń lub programów, które mógłby zakłócać działanie Portalu, podejmowanie jakichkolwiek działań, które powodowałby nieuzasadnione obciążenie infrastruktury Portalu, ingerowanie lub dokonywanie manipulacji w programach Portalu lub naruszanie jego funkcjonalności. Punkt ten obejmuje umieszczanie na Stronach Portalu materiałów zainfekowanych wirusami, trojanami, lub innymi elementami, które mogą uszkodzić lub zniszczyć strukturę Portalu lub zaszkodzić osobom trzecim korzystającym z Portalu);
f) promowanie innych stron internetowych o profilu turystycznym lub kulturalnym lub ekologicznym (za wyjątkiem podawania linków do stron www prezentujących własną firmę;
3. Ze względu na dbałość o poziom prezentowanych ofert i ich zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych, prosimy o unikanie:
a) wielokrotnego umieszczania tych samych zdjęć, treści czy innych elementów;
b) umieszczanie informacji w każdej postaci, prezentującej słaby poziom techniczny, publikowanych częściowo lub uszkodzonych;
c) przekazywania hasła do panelu administracyjnego osobom trzecim.
4. Klient oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczanych na Podstronie Promocyjnej, będącej częścią Portalu, a w szczególności do zdjęć i tekstów.
5. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za administrowanie Podstroną Promocyjną będącą częścią Portalu, a prezentującą Firmę Klienta, jej lokalizacje zakres działania i cennik.
6. Za niestosowanie się do Regulaminu przez Klienta, Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do:
- zażądania od Klienta usunięcia z Podstrony Promocyjnej materiałów łamiących zasady Regulaminu;
- usunięcia z Podstrony Promocyjnej materiałów łamiących zasady Regulaminu;
- zablokowania dostępu do Podstrony Promocyjnej;
- usunięcia Podstrony Promocyjnej z serwera.
7. Klient ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu naruszenia jakichkolwiek dóbr Właściciela Portalu czy osoby trzeciej korzystającej z usług Portalu Turystycznego www.infotour24.pl lub jakiejkolwiek innej osoby trzeciej, której dobra zostały naruszone poprzez publikację tekstów lub zdjęć na administrowanej przez Klienta Podstronie Promocyjnej.
8. Poprzez przesłanie drogą elektroniczną ankiety z danymi niezbędnymi do stworzenia Podstrony Promocyjnej, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów statystycznych i marketingowych, zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności przedstawioną na stronach Portalu oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. Nr 133 Poz.883), oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz.1204).
9. Poprzez przesłanie drogą elektroniczną ankiety z danymi niezbędnymi do stworzenia Podstrony Promocyjnej, Klient wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publikowanie przesłanych informacji we wszystkich formach przekazu w Portalu, za pośrednictwem sieci Internet do nieograniczonej liczby osób.
10. Klient może w dowolnym momencie uzupełniać, poprawiać, zmieniać bądź usuwać informacje na Podstronie Promocyjnej w zakresie danych teleadresowych Firmy i cennika własnych Usług, po zalogowaniu do Panelu Administracyjnego.

VII.    Postanowienia końcowe

1. Przesłanie wypełnionej ankiety (drogą elektroniczną) z informacjami niezbędnymi do utworzenia Podstrony Promocyjnej oznacza, że Klient zapoznał się z Regulaminem umieszczonym na stronach Portalu Turystycznego, jednocześnie akceptuje warunki i zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.
2. Firma „Zaprint” ma prawo do korekty danych lub zablokowania dostępu do prezentowanych informacji, jeżeli wprowadzone dane są nieprawidłowe, niezgodne z prawdą lub naruszają interesy Portalu Turystycznego www.infotour24 lub osób trzecich.
3. Firma „Zaprint” może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku:
- nie uregulowania w terminie przez Klienta opłat na rzecz firmy „Zaprint” za świadczone Usługi;
- wykorzystywania przez Klienta Usług w sposób powodujący zakłócenia w działaniu sieci lub urządzeń lub w sposób zagrażający istotnym interesom innych Klientów lub interesom firmy „Zaprint”, w tym poprzez działania niezgodne z prawem;
- podania przez Klienta nieprawdziwych danych;
- w przypadkach złamania Regulaminu.
4. W dniu zakończenia opłaconego okresu abonamentu, firma „Zaprint” bezpowrotnie usuwa wszystkie dane Klienta znajdujące się na serwerach.
5. Zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. Nr 133 Poz.883), firma „Zaprint” informuje, że:
- dane Firmy Klienta są niezbędne do zawarcia i realizacji niniejszej Usługi;
- dane Firmy Klienta będą wykorzystywane jedynie w celu świadczenia Usługi;
- Klientowi przysługuje prawo wglądu do danych Firmy i ich poprawiania.
Klient oświadcza, że:
- wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych jego Firmy przez firmę „Zaprint” i podmioty, którymi firma się posługuje w trakcie realizacji Usługi;
- dane podawane przez Klienta w zamówieniu lub w trakcie realizacji usługi – są zgodne z rzeczywistością.
6. Wszelkie spory powstałe w trakcie wykonania Usługi będą rozstrzygane przez właściwy dla siedziby firmy „Zaprint” Sąd Powszechny w Olsztynie.
7. Strony obowiązuje prawo Polskie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

Zaprint - Wszelkie prawa zastrzeżone, © 2008 Created by WebArtis